ipday

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี 58)

AEC_2
ภาพกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นิคมพัฒนา - -โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก
Article Index
ภาพกิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นิคมพัฒนา
-โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
-โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก
-โครงการสนับสนุนวัดนิคมพัฒนารามฯ
- โครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
- โครงการโลกสวยตาใส ถวายในหลวง
- โครงการห่วงใย ใส่ใจส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และลูก
โครงการครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ทุกหน้า

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี ๒๕๕๓

27-1-2554-13-12-43
27-1-2554-13-13-31 27-1-2554-13-14-06

18line10


 

 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com